Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


Artikel 1. Bedrijfsgegevens De Besloten vennootschappen, Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer, gevestigd te (5975MS) Sevenum aan de Helenaveenseweg 5.


Artikel 2. Persoonsgegevens Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer.
• Emailadres
• BSN nummer
• Bankrekeningnummer

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Personeelsadministratie;
• Verzenden van facturen, antwoorden op vragen via email
• Uitvoeren van een bestelling
• Verwerking betalingen


Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:
1. Toestemming van de betrokkene(n)
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Artikel 4. Bewaartermijn Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst om toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer BV blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Artikel 6. Beveiliging Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur en Lucassen Agri Beheer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur of Lucassen Agri Beheer. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur of Lucassen Agri Beheer te maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur of Lucassen Agri Beheer kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Aldus opgemaakt en getekend te Sevenum op 24-5-2018

Lucassen Agri Productie, Lucassen Agri Cultuur of Lucassen Agri Beheer.